logo-black

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Asansör Firmaların Dikkatine!

13.09.2022 tarihli ve 31952 sayılı resmi gazetede Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup başvuru ve periyodik kontrol faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı değişiklikler aşağıda verilmiştir.

Madde 8
?(2) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolü tescil başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç on beş gün içerisinde ilgili A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Tescil öncesi ilk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında asansörü piyasaya arz eden ve tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru aşamasında ilgili A tipi muayene kuruluşuna iletir:

a) AB uygunluk beyanı.(13.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)
b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi.(13.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)
c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi.(13.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)
ç) Yük için kalibrasyon doğrulama raporu.(1/7/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)

Madde 9
(12) Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalanmamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz. (13.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

Madde 11
(9) İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme işlemi için gerekli izin süreci EK-3?teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina sorumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır. Mühür bozma tutanağında belirtilen sürenin sonunda düzeltme işlemi yapılmayan asansörün yeniden mühürlenmesine ve gerektiği durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmesine ilişkin yetki ilgili idaresindedir. Mühür bozma tutanağı ile birlikte gerekli düzeltme işlemi yapılarak var olan uygunsuzlukların giderildiği bildirilen asansöre yeniden periyodik kontrol yapılır. (13.09.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

Yönetmelikteki diğer değişiklikler için aşağıdaki linke tıklayarak 13.09.2022 tarihinde 31952 sayılı resmi gazetede Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşım sağlayabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220913-1.htm